เกษตรกรต้นแบบ
สินค้าหลัก
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
จุดเด่น
lat
นายไวพจน์ นิตทิม กล้วยไม้ บางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1. การปลูกมะนาวเสริมเพิ่มรายได้ 13.7488977816262
นายวินัย แก้วคำ ผัก คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1. ลดต้นทุนการผลิต 13.7406448397114
นายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด ข้าว คลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 13.9368135786655
นายประเมิน สวนสมุทร ข้าว ขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 13.7287793564408
นายสำรวม ปานหลุมข้าว ข้าว นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิต 15.1618182809548
นางภิรานันท์ ระดี ข้าว หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิต 15.2893318795179
นายชัยวัฒน์ ไพรหนู ข้าว หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิต 15.2757412628401
นายสมศักดิ์ สีหะ ข้าว โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 15.0949890613976
นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ ข้าว แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 15.0236968133352
นายขวัญชัย แตงทอง ข้าว สามง่ามท่าโบถส์ หันคา ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 15.0767656155482
นายสวอง สระเสริม ถั่วเขียว สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 1. การปลูกถั่วเขียวหลังนาเพิ่มรายได้ 15.2072548800566
นายทนง สิงห์สม ข้าว สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 14.9414228500599
นางเบญจวรรณ ออไอสูญ ทุเรียน บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1. ผลิตสารเชื้อไตรโคเดอร์ม่าที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูทุเรียน 13.8539842693426
จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ทุเรียน บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 1. การเสริมรากทุเรียน 13.8249244362521
นายสมเจตน์ กลัดเล็ก ข้าว